Povijest povijesti umjetnosti u Hrvatskoj i utemeljiteljsko doba: Ivan Kukuljević Sakcinski

Povijest povijesti umjetnosti u Hrvatskoj i utemeljiteljsko doba: Ivan Kukuljević Sakcinski

Kategorija stručni članci | 19/01/2017 99

 

Tridesetih godina devetnaestoga stoljeća jače se razvijala nacionalna svijest Hrvata te razvoj ideje sveslavenstva i južnoslavenstva što se odrazilo na politički i umjetnički život. Političari, jezikoslovci i književnici toga doba, objedinjeni željom za slobodom od sve ekstremnijih ugarskih i austrijskih utjecaja, šire vlastite ideale hrvatskim prostorom. Period od 1830. do 1843. godine tako se naziva vremenom djelovanja Ilirskog pokreta. Jedan je od velikana Ilirskog pokreta i Ivan Kukuljević Sakcinski. Kukuljević je značajan u kontekstu hrvatske politike i književnosti, a iznimno je važan njegov doprinos povijesti umjetnosti.

 

Kontekst vremena: ilirizam i nacionalna integracija 1830. – 1849.

U devetnaestom je stoljeću uvriježeno bilo mišljenje da je narod određen svojim jezikom. Od 1827. godine na prostoru današnje Hrvatske ta tvrdnja predstavlja problem s obzirom na to da je Hrvatski sabor mađarski jezik postavio obveznim predmetom u višim školama. Kako Hrvati tada nisu imali jedinstveni književni jezik, ključno je bilo izboriti se za njega. Upravo je borba za jedinstven jezik, ilirski jezik, imala značajnu ulogu u buđenju nacionalne svijesti. Štokavsko su narječje  preporoditelji prihvatili kao zajednički jezik Hrvata i južnih Slavena, okupljajući pod ilirskim imenom sve Hrvate i ostale južne Slavene. Te ideje Ljudevit Gaj iznio je u djelu Kratka osnova horvatsko-slavenskoga pravopisanja iz 1830. godine.

Ljudevit Gaj je 1835. godine počeo izdavati političko glasilo iliraca Novine horvatske s književnim prilogom Danica horvatska, slavonska i dalmatinska. S obzirom na to da su se štokavica i novi pravopis sustavno prihvatili, godine 1836. imena glasila mijenjaju se u Novine ilirske i Danica ilirska. Izdavanje glasila potaknulo je stvaranje mnogobrojnih novih institucija od kojih su najznačajnije čitaonice. U krilu preporodne Čitaonice zagrebačke 1842. godine osnovana je Matica ilirska koja je imala ulogu širenja znanosti i književnosti na hrvatskome jeziku i izdavanja preporodnih djela.

Nacionalne ideje imale su snažan odjek, posebice protiv mađarske vlasti. Stoga je 1841. godine osnovana Horvatsko-vugerska stranka čija je uloga bila povezivanje Hrvatske i Mađarske u državnopravnim odnosima, uvođenje mađarskog jezika kao službenog u Hrvatskoj i poticanje zabrane ilirskog imena. Ilirci su kao odgovor 1841. osnovali Ilirsku stranku.

Zbog mnogobrojnih političkih sukoba između dviju stranaka i klevete o osnivanju ilirske države izvan Habsburške Monarhije, 1843. godine zabranjeno je ilirsko ime. Budući da se ilirsko ime nije uvriježilo kod ostalih južnoslavenskih naroda, a ideje ilirizma su ostale duboko ukorijenjene na hrvatskom području, pokret nije nestao, već se ograničio na hrvatsko područje i ilirsko ime zamijenilo se hrvatskim. Velike političke ideje iliraca tada su dosegle vrhunac. Na zasjedanju Hrvatskog sabora 2. svibnja 1843. godine, kada se trebalo izabrati zastupnike za Ugarski sabor, Ivan Kukuljević Sakcinski održao je prvi zastupnički govor na hrvatskome jeziku i predložio da se hrvatski jezik prihvati kao službeni, umjesto dotadašnjeg latinskog jezika. Zakon je prihvaćen 1847. godine.

Ubrzo su, 1848. godine, u Europi uslijedila revolucionarna zbivanja koja posljedično u Habsburškoj Monarhiji rezultiraju Bachovim apsolutizmom od 1851. do 1860. godine.

 

Ivan pl. Kukuljević Sakcinski i politika

Ivan Kukuljević Sakcinski rođen je 1816. godine u Varaždinu. U Zagrebu je upisao studij filozofije koji prekida 1833. i prelazi u kadetsku školu u Kremsu. Godine 1837. u Beču upoznaje Ljudevita Gaja i počinje objavljivati u Danici.

Kukuljevića je proslavio njegov znameniti govor održan 2. svibnja 1843. u Hrvatskome saboru. Govor, u kojemu se zalagao za uvođenje hrvatskog jezika u javni život, smatra se prekretnicom u razvoju hrvatske nacionalne svijesti. Zahtjev je bio odbijen, no Kukuljević ga ponavlja 1847. kada je prihvaćen. Tim činom hrvatski jezik bio je uveden u javni život kao diplomatski, u škole i državne službe u Hrvatskoj.

Na Kukuljevićev prijedlog, u vrijeme revolucija 1848. godine grupa narodnjaka sastavila je Zahtijevanja naroda hrvatskoga u 30 točaka. Jedan od zahtjeva bio je postavljanje grofa Josipa Jelačića za bana. Kukuljević je i predlagao sklapanje slavenskog saveza i stvaranje slavenskog sabora što je u konačnici ostvareno sazivanjem Slavenskog kongresa u Pragu 31. svibnja 1848. godine. Jelačićevim imenovanjem Banskog vijeća, Ivanu Kukuljeviću povjeren je Odsjek za obranu domovine i Odsjek prosvjete i sveštenstva. Kukuljević se u političkim govorima zalagao za neposredno pridruživanje Hrvatske Austriji ili potpune neovisnosti Hrvatske i od Austrije i od Ugarske. U vrijeme Bachova apsolutizma Kukuljević je politički neaktivan, posvetio se povijesnoumjetničkom i književnom radu. Od 1851. do 1859. bio je potpredsjednik Matice ilirske, a od 1874. do smrti 1889. godine predsjednikom preimenovane Matice hrvatske. Ukidanjem Bachova apsolutizma aktivno se vratio politčkom životu. Godine 1860. postao je članom Banske konferencije, od 1861. do 1867. obnašao je dužnost velikog župana Zagrebačke županije, a od 1865. do 1867. banskog namjesnika. Kukuljević je pristao uz politiku Ivana Mažuranića i jedan je od osnivača Samostalne narodne stranke 1863. Od 1886 bio je počasni član JAZU.

Ivan Kukuljević Sakcinski preminuo je 1889. godine u Puhakovcu u Hrvatskom zagorju.[1]

 

STG36354

Rudolf Valdec, Poprsje Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Trg Nikole Šubića Zrinskog u Zagrebu, 1903. (postavljen 1911.)

 

Književni rad Ivana Kukuljevića Sakcinskog

Ivan Kukuljević Sakcinski ostavio je opsežan književni opus. No, s obzirom na to da se u ovome radu prvenstvo daje Kukuljevićevom povijesnoumjetničkom djelovanju pod utjecajem politike, kratko će biti navedena samo njegova najznačajnija djela.

Kukuljević je autor prve hrvatske povijesne tragedije Juran i Sofija. Autor je i prve hrvatske znanstvene bibliografije Bibliografija hrvatska I. u kojoj je uključeno oko tri tisuće bibliografskih jedinica objavljenih u razdoblju od 1483. do 1860. godine. Objavio je zbirke izvora za hrvatsku povijest: Prava kraljevstva Hrvatske, Dalmacije i Slavonije, Hrvatski spomenici, Diplomatički zbornik kraljevstva Hrvatske, Slavonije i Dalmacije.

Prvi umjetnički biografski leksikon južnih Slavena u pet svezaka objavljivao je u razdoblju od 1858. do 1860. godine pod nazivom Slovnik umjetnikah jugoslavenskih. Tim djelom utemeljio je hrvatsku povijest umjetnosti kao znanstvenu disciplinu. Pisao je i stručne rasprave, monografije, članke o hrvatskim umjetnicima, gradovima, spomenicima.[2]

 

Historiografija kao službena zadaća

            Na poticaj Ivana Kukuljevića Sakcinskog 1850. godine osniva se Društvo za jugoslavensku povestnicu i starine. Kukuljević je nakon uvodnog govora bio proglašen predsjednikom. Društvo se bavilo sakupljanjem, otkrivanjem, čuvanjem i proučavanjem svih vrsta spomenika. U toj kategoriji nalazi se arheološko, etnografsko, pisano, materijalno, kulturno-povijesno umjetničko blago. Godine 1851. pokrenut je časopis Arkiv za povestnicu jugoslavensku pod pokroviteljstvom bana Josipa Jelačića. Časopis je izlazio do 1875. godine. Cilj osnivanja Društva bila je afirmacija nacionalnog identiteta.

Ivana Mance o Društvu zaključuje: „Osnivanjem Društva za jugoslavensku povestnicu i starine rad na području historiografije organizira se kao javna djelatnost s jasnom, nedvosmislenom društvenom funkcijom. Pisanje povijesti počinje se shvaćati kao kolektivni, institucionalnom infrastrukturom potpomognut i vladajućom ideologijom integriran projekt. Osnutak Društva je nužna pretpostavka za pisanje nacionalne povijesti čija će osnovna funkcija biti stjecanje nacionalnog identiteta kao osnove cjelokupnog društvenog razvoja.“

Zbog neoapsolutističkih političkih okolnosti javna djelovanja bila su zabranjena. Stoga je grupacija poput Društva za jugoslavensku povestnicu i starine bila rijedak oblik okupljanja s konačnim ciljem istraživanja nacionalnog. Ivana Mance navodi kako je ban Jelačić u svom izvješću Alexanderu Bachu izričito naveo kako je svrha Društva strogo znanstvena te je za nj jamčio svojim pokroviteljstvom.[3]

Društvo se tijekom svojega postojanja najčešće susretalo s financijskim problemima. Godine 1878. odlučeno je da zbog financijskih poteškoća neće prekinuti s radom, već će svoju zadaću reducirati na arheologiju. Izabran je odbor čija je zadaća bila preustroj. Znameniti članovi odbora bili su: predsjednik Ivan Kukuljević Sakcinski, Šime Ljubić, Izidor Kršnjavi, Gjuro Deželić, Vjekoslav Klaić, Ivan Tkalčić i dr. Odlučeno je da će se ime promijeniti u Hrvatsko arkeologičko družtvo. Vlada je prihvatila prijedlog, predsjednikom Društva imenovan je Kukuljević koji je funkciju obnašao do smrti. Hrvatsko arkeologičko družtvo 1879. godine pokrenulo je glasilo Viestnik Hrvatskoga arkeologičkoga družtva.

Kukuljević je kao predsjednik obaju društava odlazio na terenska istraživanja. On je prvi neškolovani terenski istraživač sjeverne Hrvatske koji je svoje rezultate bilježio i izdavao. Njegovo najznačajnije djelo sinteza je Panonija rimska iz 1873. u kojoj detaljno opisuje granice rimske provincije. Latinska naselja pokušao je locirati na karti te je pisao o životu ondašnjega stanovništva.[4]

U razdoblju od 1848. do 1861. godine Ivan Kukuljević Sakcinski obnašao je dužnost arhivara Zemaljskog arhiva. Kukuljeviću je povjeren zadatak prikupljanja i izrade zbornika povijesne građe. Ideja je bila obraniti hrvatsku političku autonomiju od ugarskih pritisaka. Kukuljević na taj način postaje prvi službeni zemaljski historiograf. Od 1855. do 1868. godine obnaša dužnost službenog carskog konzervatora za Hrvatsku i Slavoniju.

 

Slovnik umjetnikah jugoslavenskih

Slovnik umjetnikah jugoslavenskih prvi je umjetnički biografski leksikon južnih Slavena. Izlazio je u pet svezaka u razdoblju od 1858. do 1860. godine. Kukuljević je tim djelom utemeljio hrvatsku povijest umjetnosti kao znanstvenu disciplinu. Djelo je nedovršeno, obrađeni su autori od slova A do S.

Slovnik je zbirka životopisa, kako i sam Kukuljević navodi: „U sadašnjem izobraženom svietu neima skoro naroda koj pokraj svoga zgodopisa lijepih umjetnostih, nebi imao i slovnika svojieh umjetnikah…” Životopisi su neposredni uzor kolektivu u cilju probuđivanja nacionalne samosvijesti te se smatraju odgojno-prosvjetiteljskom formom. Ivana Mance navodi kako su u kontekstu povijesti umjetnosti individualni životopisi pojedinaca istovremeno i uzori i izvori. Naime, oni su oblik historiografske naracije u funkciji pojedinačnih primjera vrijednih nasljedovanja, ali se i prikupljaju kao izvori za buduće pisanje nadindividualne povijesti i nacionalne povijesti umjetnosti. Čitanjem životopisa slavnih umjetnika stvara se ideja slavne prošlosti, slavnih pojedinaca, što je Kukuljević posebno naglašavao. Veliki pojedinci čine narod velikim, a ne narod sam. Zahvaljujući sposobnim pojedincima, ostvaruju se impresivne ideje. Buđenje nacionalne svijesti u Hrvata prvotan je i krajnji Kukuljevićev cilj. Svojim političkim, književnim i historiografskim djelovanjem nastoji oživjeti ideju nacionalnog jedinstva te pisanjem životopisa, a ne nadindividualne povijesti umjetnosti koja je u tom trenutku nemoguća, stvara temelje budućim naraštajima za detaljnija znastvena istraživanja i nacionalnu stručnu literaturu povijesti umjetnosti.

Međutim, problem je što Kukuljević (ne)kritički nastupa kroz kritike svojih prethodnika. Naime, koristeći se literaturom prvaka europske povijesti umjetnosti, Kukuljević učestalo navodi mišljenja i komentare svojih prethodnika. U slučaju da je njegov značajan prethodnik pohvalio neko djelo južnoslavenskog umjetnika, Kukuljević će djelu potpuno jednako pristupiti, parafrazirajući pročitani komentar. Javlja se problem akumulacije i parafraziranja prikupljenog znanja. Ivana Mance navodi kako je problem Kukuljevićeve kritike njegova (pre)načitanost, on djelu automatski pristupa na temelju pročitanog, a ne viđenog!

Javlja se i problem nacionalne idealizacije. Iako Kukuljević ponekad nije siguran u etimološku točnost imena umjetnika, u slučaju mogućeg prijenosa u slavenski govor, umjetnika uvrštava kao južnoslavenskog umjetnika. Umjetnicima stranog porijekla koji su djelovali na južnoslavenskim prostorima ponekad, kao u slučaju Nikole Firentinca, umanjuje vrijednost, navodeći minimalnu količinu podataka o njima. Međutim, južnoslavenske umjetnike idealizira, tehničke i stilske pogreške tumači kao poseban slavenski stil slikanja te slikarska djela svodi na klasični renesansni ideal stila, čak i kada to nisu.[5]

Juraj Julije Klović

Ivan Kukuljević Sakcinski autor je prve monografije o Jurju Juliju Kloviću i prve povijesno-umjetničke studije o njemu. Smatrao je Klovića najboljim slavenskim umjetnikom. Istraživao je o njemu još u mlađim danima. Cijenio je što se potpisuje kao Croata. Klovićev stil slikanja veoma je hvaljen u djelima slavnih autora biografija umjetnika. Primjeri su Vasari koji je isticao sličnosti Michelangelovog i Klovićevog crteža te Rosini koji je način slikanja uspoređivao s Rafaelovim.

 

Julije_Klovic_2

El Greco, Portret Julija Klovića, oko 1571.-1572.

 

S3

J. J. Klović, Časoslov Farnese, 1537. – 1546.

 

Andrija Medulić

Iako su likovni kritičari Medulića smatrali manirističkim, čak nagovjestiteljem baroknog stila kojega Kukuljević nije cijenio, Kukuljević je navodio kako je Medulić visokorenesansni slikar karakterističnog slavenskog stila slikanja. Kukuljević je autor cjelovite biografije Andrije Medulića.

Juraj Matejev Dalmatinac

Ivan Kukuljević zaslužan je za idealizaciju Jurja Dalmatinca u hrvatskom narodu koja traje i danas. Iako se u spisima navodi detaljan stoljetni proces izgradnje katedrale u Šibeniku, Kukuljević je Jurja Dalmatinca prozvao dovršiteljem katedrale. Na sjevernoj apsidi katedrale nalaze se dva anđela koja drže kartušu u kojoj je upisana 1443. godina i ime Jurja Dalmatinca. Iako je to godina kada je Juraj Dalmatinac nastavio gradnju katedrale započete desetak godina ranije, a dovršene sto godina kasnije, Ivan Kukuljević naveo je kako je katedrala dovršena 1443. godine. Autorstvo Nikole Firentinca koji je nastavio gradnju katedrale nakon smrti Jurja Dalmatinca sedamdesetih godina 15. stoljeća poznato je i priznato. Postavlja se pitanje: u kojoj je mjeri idealizacija po nacionalnosti dozvoljena te koliko negativno radikalno netočni podaci utječu na kasnije poimanje umjetničkih djela i umjetnika?

 

Sibenik_katedrala_10

Šibenska katedrala, 1431. – 1536.

 

Prinosima o likovnim umjetnicima koji su stvarali izvan zavičaja Kukuljević je utemeljio temu Schiavona. Slovnik sadrži i podatke Kukuljevićevih suvremenika te čak i slikarica koje su djelovale u to vrijeme što je izdvojiv primjer takve vrste. Važno je i napomenuti da je Kukuljević u Slovnik uvrstio i primjenjenu umjetnost, umjetni obrt, tiskarstvo i vezilaštvo.

 

Spomenici srednjovjekovlja kao prioritetna nacionalna baština

Kukuljević je pri proučavanju arhitekture istraživao burgove, gradine i ostale kategorije spomenike fortifikacijske arhitekture kao reprezentativnog izraza feudalne prošlosti koja se prisvaja kao dio nacionalne povijesti. Međutim, primarno je istraživao sakralnu arhitekturu i to srednjovjekovnu. Kukuljević je kritizirao pomahnitalost društva za klasičnu umjetnost koja ih je zasljepivši spriječila da vide kvalitetu kršćanske srednjovjekovne umjetnosti. Problem je općenito Kukuljevićevo poznavanje srednjovjekovnih spomenika. Naime, on ne prepoznaje kasnije intervencije te je spomenike koji su spoj različitih stoljetnih stilova gledao kao stilski purističke. Također se javlja problem neprepoznavanja renesansnog stila kao povijesno autonomnog fenomena te radikalno ignoriranje baroka. Kukuljević smatra pitoresknu gotiku reprezentativnim srednjovjekovnim nacionalnim stilom izjednačujući je u potpunosti s vremenom postojanja. [6]

 

Bašćanska ploča

Bašćanska ploča jedan je od najstarijih hrvatskih epigrafskih spomenika čija se datacija procjenjuje oko 1100. godine. Pisana je glagoljicom prijelaznog stadija između oble i uglate glagoljice. Jezik je hrvatskocrkvenoslavenski. Ime je dobila po mjestu Baški na Krku gdje je nađena u crkvi svete Lucije kraj Jurandvora. Prvotno je bila ugrađena kao lijevi plutej u ogradu koja je dijelila prezbiterij od crkvenog broda. Kasnije je dospjela u pločnik crkve gdje ju je prelomljenu i izlizanu 1851. na poziv svećenika pronašao Ivan Kukuljević Sakcinski. Kukuljević je načinio amaterski prijepis teksta ploče koji je poslao Pavlu Josefu Šafariku koji nije mogao odgonetnuti podrijetlo pisma.

 

bassc2

Bašćanska ploča, oko 1100.

 

Popis literature

http://www.matica.hr/hr/350/KUKULJEVI%C4%86EVO%20ARKEOLOGI%C4%8CKO%20DJELOVANJE/   

www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=34496

www.lzmk.hr/hr/

Jurić, Zlatko, Zaštita kulturne baštine u putnim izvješćima Ivana Kukuljevića Sakcinskoga, u: Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske, 37 (2011.), 23 – 29

Kurelac, Miroslav, Ivan Kukuljević Sakcinski – Život i djelo, u: Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin, no.6-7, 1994.

Mance, Ivana, Ivan Kukuljević Sakcinski: Povijest umjetnosti i politika u Hrvatskoj druge polovine 19. stoljeća, Zagreb, 2009./2010.

Mance, Ivana, Zercalo naroda: Ivan Kukuljević Sakcinski: Povijest umjetnosti i politika, Zagreb, 2012.

Šidak, Jaroslav, Ivan Kukuljević – osnivač moderne hrvatske historiografije, u: Historijski zbornik, (ur.) Jaroslav Šidak, Zagreb, 1974.

 

Bilješke

[1] Kurelac, Miroslav, Ivan Kukuljević Sakcinski – Život i djelo, u: Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin, no.6-7, 1994., 101 – 105

[2] http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=34496

[3] Mance, Ivana, Zercalo naroda: Ivan Kukuljević Sakcinski: Povijest umjetnosti i politika, Zagreb, 2012., 23 – 39

[4] http://www.matica.hr/hr/350/KUKULJEVI%C4%86EVO%20ARKEOLOGI%C4%8CKO%20DJELOVANJE/

[5] Mance, Ivana, (bilj. 3), 103 – 105

[6] Mance, Ivana, (bilj. 3), 296 – 303

 

99 Komentara

 1. internet health
  |

  bookmarked!!, I like your site!
  http://goodtip.eu

 2. healthcare website
  |

  Link exchange is nothing else but it is just placing the other person’s website link on your page at proper place and other person will also do same in favor of you.
  http://healthhint.eu

 3. best medical websites
  |

  I was suggested this blog by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my problem. You’re wonderful! Thanks!
  http://healthhints.eu

 4. online degrees
  |

  Hey there would you mind letting me know which hosting company you’re using? I’ve loaded your blog in 3 different browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most. Can you suggest a good internet hosting provider at a honest price? Thanks a lot, I appreciate it!
  http://learningtips.eu

 5. school education
  |

  Saved as a favorite, I love your web site!
  http://educationtip.eu

 6. health education
  |

  I don’t know if it’s just me or if everyone else experiencing problems with your blog. It appears like some of the written text in your posts are running off the screen. Can somebody else please comment and let me know if this is happening to them too? This may be a issue with my internet browser because I’ve had this happen before. Thank you
  http://healthhints.eu

 7. medical articles today
  |

  Hello there, You’ve done a great job. I’ll definitely digg it and personally suggest to my friends. I am confident they’ll be benefited from this website.
  http://goodtip.eu

 8. education school
  |

  At this time I am ready to do my breakfast, later than having my breakfast coming over again to read further news.
  http://learningclue.eu

 9. continuing education
  |

  Hi there it’s me, I am also visiting this website daily, this web site is genuinely fastidious and the users are genuinely sharing pleasant thoughts.
  http://educationpoints.eu

 10. investment
  |

  I am regular visitor, how are you everybody? This post posted at this website is truly nice.
  http://financetip.eu

 11. stock finance
  |

  Your style is really unique in comparison to other people I’ve read stuff from. I appreciate you for posting when you’ve got the opportunity, Guess I’ll just book mark this blog.
  http://financepoints.eu

 12. Vincenzo Reisner
  |

  Hey very nice web site!! Guy .. Excellent .. Wonderful .. I’ll bookmark your web site and take the feeds alsoKI am happy to find numerous useful info right here in the put up, we want develop extra strategies on this regard, thanks for sharing. . . . . .

 13. manicure
  |

  Keep on writing, great job!

 14. Get More Information
  |

  I just want to mention I am just newbie to weblog and honestly enjoyed your blog. Most likely I’m going to bookmark your blog post . You really have fantastic articles and reviews. Kudos for revealing your website page.

 15. borvest inkral
  |

  Spot on with this write-up, I actually think this web site needs far more consideration. I’ll most likely be once more to read far more, thanks for that info.

 16. cours de theatre
  |

  This is one awesome article.Thanks Again. Want more.

 17. visit my web site
  |

  I really liked your article.Really thank you!

 18. barcelona tröja
  |

  Great web site! It looks very professional! Maintain the good job!
  barcelona tröja http://www.tailorandkelle.com/Barcelona-fotbollstrojor-p-907892.cfm

 19. You’ve wonderful knowlwdge on this website.
  manchester united klær http://www.ladartleague.com/manchester-united-barn.no

 20. golibertytech
  |

  LucyBento Rumanien TeganEsmo
  BenedictH Leicester City JosephHan
  AlvaroEve Polen VilmaTimm
  EllenidPo Olympique Lyonnais PenniBlad
  SeymourCe Atletico Madrid NormandAr
  TommyNnq Sverige MXBEmanue
  Briannezq Schalke 04 Georgiann
  MaySchnie Seattle Sounders BonnyWoot
  GenesisLo Liverpool AlyssaFra
  JoannGunn Juventuss SonMainmm
  Madeleine West Ham United Nicolasre
  DanaeNjd Valencia Lamarbgwk
  Rubinsysc Roma ElviaheWd
  BuforddvB Osterrike YongCatts
  KandisLab BVB Borussia Dortmund AleidaGre

 21. romania
  |

  england vs croatia [url=http://www.securespace.in/members/debbramcduffie/profile/]http://www.securespace.in/members/debbramcduffie/profile/[/url]

  usa vs ivory coast [url=http://esipsolar.com/one-of-the-winningest-drivers-in-the-sport-steering-the/]http://esipsolar.com/one-of-the-winningest-drivers-in-the-sport-steering-the/[/url]

  germany vs poland [url=http://psy.hnue.edu.vn/UserProfile/tabid/61/userId/115368/Default.aspx]http://psy.hnue.edu.vn/UserProfile/tabid/61/userId/115368/Default.aspx[/url]

  mexico vs leicester city [url=http://www.mitratraderindonesia.com/members/lonnalaguerre3/activity/5642/]http://www.mitratraderindonesia.com/members/lonnalaguerre3/activity/5642/[/url]

  seattle sounders vs denmark [url=http://justbefilmy.com/ilayathalapathy-makes-kingdom-in-theaters-break-vedhalam-record/]http://justbefilmy.com/ilayathalapathy-makes-kingdom-in-theaters-break-vedhalam-record/[/url]

  argentina vs uruguay [url=http://naehkreisel.de/user/profile/56895]http://naehkreisel.de/user/profile/56895[/url]

  arsenal vs manchester united [url=http://www.noendofneon.net/comix/2013/01/27/scott-mcclouds-ted-talk/]http://www.noendofneon.net/comix/2013/01/27/scott-mcclouds-ted-talk/[/url]

  manchester city vs arsenal [url=http://allnews1804.com/2017/04/03/dana-et-nadia-gagnent-30-000-par-mois-grace-a-leurs-derrieres/]http://allnews1804.com/2017/04/03/dana-et-nadia-gagnent-30-000-par-mois-grace-a-leurs-derrieres/[/url]

  arsenal vs atletico madrid [url=http://www.bizsys.de/UserProfile/tabid/42/userId/105522/Default.aspx]http://www.bizsys.de/UserProfile/tabid/42/userId/105522/Default.aspx[/url]

  wales vs austria [url=http://nordex-transport.pl/index.php?mod=users&action=view&id=839153]http://nordex-transport.pl/index.php?mod=users&action=view&id=839153[/url]

  wales vs mexico [url=http://forjakesake.org/members/kimberley37w33/activity/4276/]http://forjakesake.org/members/kimberley37w33/activity/4276/[/url]

  poland vs roma [url=http://usachinatraining.com/Default.aspx?tabid=61&UserID=117476]http://usachinatraining.com/Default.aspx?tabid=61&UserID=117476[/url]

  colombia vs ukraine [url=http://www.map.org.ph/2013/12/16/puppies-protected-lost-alabama-boy/]http://www.map.org.ph/2013/12/16/puppies-protected-lost-alabama-boy/[/url]

  sweden vs manchester united [url=http://techwise.net/UserProfile/tabid/61/userId/5955/Default.aspx]http://techwise.net/UserProfile/tabid/61/userId/5955/Default.aspx[/url]

  bvb borussia dortmund vs ac milan [url=http://hmwiki.mobisy.com/index.php/Seattle_sounders_fc_fodboldtr%C3%B8je_PreciousM]http://hmwiki.mobisy.com/index.php/Seattle_sounders_fc_fodboldtr%C3%B8je_PreciousM[/url]

 22. Thanks so much for the article.Really looking forward to read more. Really Cool.

 23. cours de theatre paris
  |

  Fantastic article.Really looking forward to read more.

 24. oz -liquids,
  |

  This is one awesome blog article.Really thank you! Really Great.

 25. Thanks again for the blog.Really looking forward to read more. Keep writing.

 26. good mine investments
  |

  I value the article.Really looking forward to read more. Keep writing.

 27. A big thank you for your blog article.Thanks Again. Want more.

 28. Escorts
  |

  Major thankies for the blog article.Really looking forward to read more. Keep writing.

 29. Looking forward to reading more. Great post.Really looking forward to read more. Fantastic.

 30. tax lodgement ato
  |

  Awesome post. Great.

 31. Very great post. I just stumbled upon your blog and wished to mention that I have really loved browsing your blog posts. After all I’ll be subscribing in your feed and I’m hoping you write once more very soon!|

 32. Wow, great post. Want more.

 33. UK company register
  |

  Thank you for your post.Really looking forward to read more.

 34. Looking forward to reading more. Great blog post.Really thank you! Keep writing.

 35. 676217 67024Wonderful blog, Im going to spend a lot more time reading about this topic 971332

 36. Osimi sea view
  |

  I really enjoy the article.Really looking forward to read more. Keep writing.

 37. instacart coupon 2017
  |

  If you want to increase your familiarity only keep visiting this website and be updated with the most
  recent news posted here.

 38. Dirickx
  |

  I am so grateful for your blog.Really thank you! Want more.

 39. pornmd
  |

  I am so grateful for your article post.Much thanks again. Much obliged.

 40. Thanks a lot for the blog. Really Great.

 41. cool gifts
  |

  Im grateful for the blog. Awesome.

 42. try here
  |

  I simply want to say I am beginner to blogging and site-building and honestly savored your web page. Very likely I’m going to bookmark your blog post . You amazingly have incredible writings. Kudos for sharing with us your blog.

 43. Friv 2
  |

  Great article.Really thank you! Much obliged.

 44. Very good blog post.Much thanks again.

 45. Bad Credit Remortgages
  |

  Really informative blog post.Much thanks again. Will read on…

 46. Great blog post. Great.

 47. Great blog post, I’ve bookmarked this page and have a feeling I’ll be returning to it often.

 48. Jessenia
  |

  A great deal doesn’t even comprise shakshuka upon their menu. The gals operating there currently claimed it will be extra within the long term (a few weeks) #are unsuccessful

 49. Health and Fitness
  |

  This is very interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your rss feed and look forward to seeking more of your magnificent post. Also, I’ve shared your web site in my social networks!

 50. Health and Fitness
  |

  Thanks a lot for providing individuals with an extremely superb chance to read articles and blog posts from this website. It is usually so terrific and also jam-packed with a great time for me personally and my office colleagues to search your website really three times every week to see the fresh items you have. Of course, I’m at all times impressed with all the eye-popping secrets served by you. Selected 2 tips on this page are clearly the most impressive we’ve had.

 51. Home Improvement
  |

  I am not sure where you are getting your info, but great topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for wonderful information I was looking for this information for my mission.

 52. Health and Fitness
  |

  Generally I do not read article on blogs, however I would like to say that this write-up very forced me to take a look at and do so! Your writing style has been surprised me. Thanks, quite nice article.

 53. Health
  |

  Merely a smiling visitant here to share the love (:, btw outstanding style .

 54. Health and Fitness
  |

  I would like to thnkx for the efforts you’ve put in writing this site. I’m hoping the same high-grade blog post from you in the upcoming as well. Actually your creative writing abilities has inspired me to get my own web site now. Actually the blogging is spreading its wings rapidly. Your write up is a great example of it.

 55. Health and Fitness
  |

  Good day very cool web site!! Guy .. Excellent .. Wonderful .. I’ll bookmark your blog and take the feeds additionally…I am glad to search out so many useful information right here within the submit, we want work out extra strategies in this regard, thanks for sharing.

 56. Health and Fitness
  |

  You are my aspiration , I have few blogs and often run out from to brand.I think this site contains some real fantastic information for everyone. “The fewer the words, the better the prayer.” by Martin Luther.

 57. Health and Fitness
  |

  I like this weblog so much, saved to fav. “I don’t care what is written about me so long as it isn’t true.” by Dorothy Parker.

 58. Health and Fitness
  |

  You have mentioned very interesting details! ps decent website.

 59. I loved your article post.Really thank you! Want more.

 60. Health and Fitness
  |

  You are my inspiration, I possess few web logs and rarely run out from brand :). “The soul that is within me no man can degrade.” by Frederick Douglas.

 61. Health and Fitness
  |

  Thanks a lot for giving everyone such a breathtaking chance to read from this website. It really is so excellent and as well , full of amusement for me and my office acquaintances to search your website minimum 3 times in a week to study the fresh guidance you have got. Of course, I’m also certainly fulfilled with all the excellent ideas you give. Certain 4 tips in this post are truly the most impressive I have ever had.

 62. Business
  |

  Thanks for helping out, great info. “A man will fight harder for his interests than for his rights.” by Napoleon Bonaparte.

 63. Women
  |

  I really appreciate this post. I’ve been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thank you again!

 64. Health and Fitness
  |

  Only a smiling visitor here to share the love (:, btw outstanding design and style .

 65. Health and Fitness
  |

  Wow! Thank you! I continuously needed to write on my website something like that. Can I take a portion of your post to my blog?

 66. Elbert Ottrix
  |

  Many thanks for the information we were trying to find this while we were scanning the internet as well as your site came up– Many thanks

 67. Health and Fitness
  |

  you’re in reality a good webmaster. The site loading speed is incredible. It sort of feels that you’re doing any distinctive trick. Also, The contents are masterwork. you have done a magnificent process on this subject!

 68. Health and Fitness
  |

  As soon as I found this internet site I went on reddit to share some of the love with them.

 69. Health and Fitness
  |

  Wow! This could be one particular of the most beneficial blogs We’ve ever arrive across on this subject. Actually Fantastic. I’m also an expert in this topic therefore I can understand your hard work.

 70. Health and Fitness
  |

  Utterly written content material, appreciate it for selective information. “In the fight between you and the world, back the world.” by Frank Zappa.

 71. Health and Fitness
  |

  Utterly pent written content , appreciate it for information .

 72. Health and Fitness
  |

  My brother recommended I might like this web site. He was totally right. This post actually made my day. You can not imagine simply how much time I had spent for this info! Thanks!

 73. Health and Fitness
  |

  This is very interesting, You’re a very skilled blogger. I have joined your rss feed and look forward to seeking more of your excellent post. Also, I have shared your site in my social networks!

 74. Health and Fitness
  |

  Great blog here! Also your website loads up fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as quickly as yours lol

 75. Wallpaper
  |

  A large percentage of of the things you assert happens to be astonishingly legitimate and that makes me wonder why I had not looked at this with this light before. This particular article truly did turn the light on for me as far as this particular topic goes. Nevertheless there is actually 1 position I am not really too comfortable with and whilst I try to reconcile that with the actual main theme of the point, permit me observe exactly what the rest of your visitors have to say.Very well done.

 76. auto group
  |

  It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I’ve read this post and if I could I wish to suggest you some interesting things or suggestions. Perhaps you can write next articles referring to this article. I desire to read more things about it!

 77. technology
  |

  I’ve been absent for some time, but now I remember why I used to love this website. Thanks , I will try and check back more often. How frequently you update your web site?

 78. homeopathic medicine
  |

  Excellent read, I just passed this onto a colleague who was doing some research on that. And he actually bought me lunch since I found it for him smile So let me rephrase that: Thanks for lunch!

 79. emerging technology
  |

  Unquestionably believe that which you stated. Your favorite reason appeared to be on the net the simplest thing to be aware of. I say to you, I certainly get irked while people consider worries that they plainly don’t know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 80. Commercial Real Estate
  |

  I think other web-site proprietors should take this website as an model, very clean and wonderful user genial style and design, let alone the content. You are an expert in this topic!

 81. business insurance
  |

  I would like to express my gratitude for your kindness for persons that really need assistance with the niche. Your very own commitment to passing the solution all through ended up being rather insightful and have frequently helped guys and women just like me to reach their pursuits. Your new informative help signifies this much to me and further more to my mates. Best wishes; from everyone of us.

 82. Career and Jobs
  |

  Some truly prime content on this website , saved to favorites .

 83. Health and Fitness
  |

  Good write-up, I’m regular visitor of one’s web site, maintain up the nice operate, and It’s going to be a regular visitor for a long time.

 84. Fashion
  |

  Thanks for helping out, excellent info. “If at first you don’t succeed, find out if the loser gets anything.” by Bill Lyon.

 85. Health and Fitness
  |

  Great – I should definitely pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all tabs as well as related info ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, site theme . a tones way for your customer to communicate. Nice task.

 86. cheap vape pen
  |

  Im grateful for the article post.Really looking forward to read more. Fantastic.

 87. can ho vung tau
  |

  I loved your blog article.Really looking forward to read more. Great.

 88. Health and Fitness
  |

  Whats up very cool website!! Man .. Excellent .. Wonderful .. I’ll bookmark your blog and take the feeds also…I’m happy to seek out so many useful information right here in the submit, we need develop more strategies in this regard, thank you for sharing.

 89. Health and Fitness
  |

  Only wanna admit that this is very useful , Thanks for taking your time to write this.

 90. Education and Training
  |

  I have been browsing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. Personally, if all site owners and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before.

 91. Hello! I’m at work surfing around your blog from my new apple iphone! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts! Carry on the excellent work!

 92. Education and Training
  |

  I was recommended this website by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my difficulty. You’re incredible! Thanks!

 93. Health and Fitness
  |

  Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to more added agreeable from you! By the way, how could we communicate?

 94. Health and Fitness
  |

  I was recommended this blog by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my difficulty. You are incredible! Thanks!

 95. Health and Fitness
  |

  My brother recommended I might like this web site. He was totally right. This post actually made my day. You cann’t imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!

 96. Health and Fitness
  |

  Hey There. I found your blog using msn. This is a very well written article. I will make sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thanks for the post. I will definitely comeback.

 97. Technology
  |

  Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do some research on this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more from this post. I’m very glad to see such excellent info being shared freely out there.

 98. Pets
  |

  Very interesting information!Perfect just what I was searching for!

 99. Health and Fitness
  |

  Needed to write you one bit of observation to finally say thank you over again for your gorgeous principles you’ve shown on this website. It is simply open-handed of you to present unreservedly exactly what a few people could possibly have sold as an electronic book to help with making some cash for themselves, mostly now that you could possibly have done it in the event you decided. The tricks additionally worked as the good way to know that other people have the identical interest the same as my own to find out way more in terms of this issue. I am certain there are millions of more pleasant sessions up front for people who view your site.

Ostavite nam komentar